...

Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorbaElektronické zpracování hudby a zvuková tvorba ( EZHZT) je zaměřením, které reaguje na neustálý vývoj hudebních nástrojů a hudební tvorby a proměnu přístupů ke zvukové tvorbě jako jednomu z druhů umění. Vzdělávací obsah tohoto studijního zaměření je v oblasti hudební interpretace a tvorba uspořádán modulárně, což umožňuje zařazení těchto modulů i do jiných studijních zaměření. Žák EZHZT je vyučován ve všech modulech souběžně v průběhu obou stupňů vzdělávání. Povinné moduly tvoří tři samostatné vyučovací předměty a zároveň vnitřně propojené celky.

 Moduly a jejich charakteristika:

MODUL A - Základy hry na elektronické klávesové nástroje a jejich ovládání umožňuje žákovi seznámit se s elektronickými klávesovými nástroji alespoň na takové úrovni, aby je byl schopen dále využívat jako vstupní terminál pro přenášení audio a MIDI dat do digitálního prostředí.

 MODUL B - Technika záznamu, zpracování a reprodukce zvuku umožňuje žákovi získat základní poznatky z oboru fyziky, akustiky a elektrotechniky a využívat tyto poznatky při vlastní práci s dostupnými prostředky, nástroji a technologiemi. Žák se seznámí s uceleným řetězcem zařízení ke snímání, digitalizaci a editaci zvuku, s dostupným hardwarem i softwarem využívaným v audiovizuální předprodukci a produkci.

 MODUL C - Tvorba hudby prostřednictvím ICT. Tento modul je zaměřený na vlastní tvůrčí činnost prostřednictvím příslušných technologií a autorskou práci v digitálním prostředí. Žákovi je umožněno tvůrčím způsobem pracovat s vlastním a přejatým zvukovým materiálem, vytvářet vlastní zvukové a audiovizuální objekty a podílet se s ostatními na realizaci společných projektů. Výuka převážně pokrývá oblast produkce a postprodukce v audiální a audiovizuální tvorbě.

 

Vedoucí: Bc.Miroslav Glycký

Přehled hudebních souborů