...

Literárně - dramatický obor

Literárně-dramatický obor rozvíjí celkovou osobnost žáka pomocí tvořivých aktivit a prostřednictvím dramatických činností pohybových, mluvních, hereckých, loutkářských, dramaturgických, literárních, hudebních, výtvarných. Rozvíjí široké umělecké nadání žáka směrem k divadelnímu a slovesnému projevu. Stává se významným nástrojem rozvoje schopnosti vnímat druhé, vnímat motivace jejich jednání
a prostřednictvím vstupu do rolí řešit různé sociální situace.

Vzděláním v literárně dramatickém oboru žáci získají předpoklady pro úspěšné uplatnění v životě,
v budoucích reprezentativních a uměleckých profesích.  

Pro nejmenší žáky je připraveno Přípravné studium. Úkolem přípravného studia je připravit žáky pro zvládnutí základní studia na I. a II. stupni. Přijímáni jsou žáci, kteří projevují zájem o humanitní obory např. literatura, literární tvorba, dějiny umění, jsou tvořivé a nemají zásadní poruchy výslovnosti.

Žák získává základní znalosti a dovednosti LDO. Pomocí her se rozvíjejí základní mluvní, pohybové, rytmické a výtvarné dovednosti. Prostřednictvím her a lidových, umělých veršů a básní cvičí správnou výslovnost. Hra slouží k základním sociálním návykům jako jsou např. spolupráce, tolerance. Rozvíjí fantazii prostřednictvím pohádek a her.

Pro žáky, kteří nenavštěvovali základní studium I. stupně, je možné organizovat přípravné studium ke vzdělání v základním studiu II. stupně, které má jeden ročník. Žák se seznamuje se základy oboru. Zaměřuje se na správnou výslovnost, artikulaci. Pracuje s literaturou, vlastní tvorbou. Učí se základům správného pohybu na jevišti, vnímat jednotu pohybu a slova.. Učí se teorii tvorby a interpretace díla.

 V I. a II. cyklu žáci se žáci učí

Dramatiku a slovesnost: Seznamuje žáky se základyslovesné tvorby, učí schopnost rozeznávat, analyzovat a také interpretovat kvalitní a sdělný text. Učí divadelní terminologii, schopnost rozeznávat literární a divadelní formy a tvary. Seznamuje s dějinami divadla v souvislosti s dějinami literatury, výtvarného umění a obecnými dějinami.

Podle nadání žáků tvoří, popřípadě dále zpracovává autorské texty, scénáře.

Přednes, sólový dramatický projev: Zaměřuje se na individuální schopnosti a nadání žáka.
Učí artikulaci, jevištní mluvu, dechová cvičení, temporytmus. Pohybový projev související s textem. Analyzuje zadaný text a výrazově jej zpracovává podle smyslu textu. Pracuje s poezií, monologem, prózou a chápe souvislosti jejich vzniku a poté je správně interpretuje.

Divadelní tvorbu a praxi: Kolektivní činnost, ve které dochází k syntéze dovedností, znalostí, schopností
a přiměřeně se uplatňují při souborném díle, jevištním tvaru, který se veřejně prezentuje. 

Pohybovou průpravu:  Je odborně vedenou součástí přípravy žáka. Směřuje ke kultivaci pohybu, výrazovému tanci, improvizaci v pohybu. Seznamuje se základní taneční styly a zařazuje je do dějinných souvislostí. Základem je správné držení těla, vědomá práce s těžištěm, znalost tanečních žánrů.
Podstatné je také rytmické cítění, pohybová paměť. Schopnost interpretace pocitu pohybem.

Výtvarnou průpravu: Je odborně vedenou součástí přípravy žáka. Učí znát základní výtvarné techniky, styly. Cílem je výtvarné prostředky využívat k vytváření divadelního prostoru, kostýmů, pocitů apod.. Chápat je jako nedílnou součást divadelního tvaru. Seznámit se s dějinami výtvarného umění a chápat dějinné souvislosti slova a obrazu.Seznamuje se základy tvorby písma a tvorby knihy, ilustrace
i propagačních tiskovin.

Práci v souboru umožňuje žákům vytvoření divadelního tvaru podle získaných schopností a dovedností, podle převažujícího názoru, popřípadě výrazných schopností, talentu. Mohou se slučovat ročníky
do zájmových skupin.

Vedoucí: Mgr. Eva Petrželová

Přehled hudebních souborů