...

Tanec

  • Cílem tanečního oboru je komplexně a systematicky rozvíjet žáka po stránce nejen tělesné ale i duchovní. Důležité je propojení tanečního vzdělání s rozvojem prosociálního chování (estetická výchova – schopnost komunikace, tvořivost, spolupráce, asertivita..). Žák se seznamuje se stavbou a strukturou lidského těla, zákonitostmi pohybu a poskytuje orientaci v různých oblastech spojených s tanečním projevem a kulturou projevu. Specifikem celého tanečního oboru je důraz na zvládnutí tanečních technik a jejich využití

při samostatném taneční projevu. 

Neoddělitelnou součástí výuky tanečního oboru je spolupráce s korepetitory.
Vše je uplatňováno na každoročních veřejných představeních.

Žáci jsou vedeni k vytváření si vztahu k umění a uměleckým hodnotám.

Pro nejmenší žáky je připraveno Přípravné studium. 

Úkolem přípravného tanečního umění je kultivovat přirozený dětský projev formou pohybových her
a hravých cvičení a ověřit předpoklady žáka pro zvládnutí dalších stupňů výuky.

Pro žáky, kteří nenavštěvovali základní studium I. stupně, je možné organizovat přípravné studium ke vzdělání v základním studiu II. stupně, které má jeden ročník. Úkolem přípravného tanečního umění II. stupně je naučit a připravit  žáka pro zvládnutí dalších studia v náročném II.stupni výuky. 

Ve studiu I. a II. cyklu je vyučovaný jediný předmět Technika a praxe tanečního umění. Předmět v sobě zahrnuje jednotlivé taneční techniky a činnosti, na které organicky navazuje taneční praxe a práce v souborech.  

Technika klasického tance upevňuje u žáka správné držení těla, zdokonaluje pohyby dolních a horních končetin, prohlubuje pohybovou koordinaci, rovnováhu, smysl pro přesnou formu a čistotu vedení pohybu. Učí pohybové kázni, vytrvalosti a vůli. Žáci se seznamují s touto technikou od 3. ročníku a provází je po celé jejich taneční studium.

Současný tanec, ve kterém učíme žáka uvědoměle řídit pohyb z centra, orientovat se ve svém těle, užívat prvků specifických pro tuto techniku a vést žáka k samostatnému řešení prostorových, rytmických nebo pohybových úkolů. Motivujeme ho k nacházení vlastního pohybového slovníku a námětů, k individuálnímu vyjádření hudby, či citlivému výběru           a vyjádření současné hudby. Na základě jednotlivých tanečních technik ( M. Graham, J. Limón, L. Horton, jazz dance, contemporary dance, muzikálový tanec, atd.) rozvíjí a zvyšuje taneční připravenost žáků od 4. ročníku.

technice lidového tance učíme žáka zvládnout charakteristické taneční kroky, kterými se snažíme docílit pochopení přirozeného pohybu, projevu a pochopení tradic a kultury naší země. Předmět učí zvládnout základní kroky a charakteristické české a moravské lidové tance, případně lidové tance jiných národů. Vede k citlivému a přesnému vyjádření tempa, rytmu, dynamiky a výrazu lidové písně i lidové hudby v nejrůznějších úpravách. Učí žáky od 1. ročníku poznávat kořeny a podstatné rysy národní kultury. 

Taneční praxe navazuje na jednotlivé taneční techniky a provází žáka po celé jeho studium na škole. Slouží ke zdokonalování a prohlubování těchto technik a upevňuje taneční projev žáka při přípravě skladeb pro různá vystoupení. Taneční praxe zároveň slouží k přípravě tanečních skladeb pro interní i veřejná vystoupení, soutěže atd.

Práce v souborech pak úročí naučené principy, učí se kolektivně zpracovávat prostorové cítění.
Na základně nadání žáků a jejich zájmů pak pedagogové utvářejí taneční soubory.

Vedoucí: Mgr. Iva Kulíková dipl. um.

Přehled hudebních souborů