...

Výtvarná tvorba

Výtvarná výchova patří ke klíčovým oborům základní umělecké školy, neboť vychází z přirozené potřeby dětí vyjadřovat se kreslením, malováním či jinou výtvarnou činností. Cílem výtvarné práce ve školním ateliéru je vytvořit prostředí a technické podmínky pro uvolnění dětské fantazie, poskytnout prostředky
pro její ztvárnění a citlivým přístupem rozšiřovat znalosti žáků v oblasti výtvarných technik i výtvarného myšlení, v neposlední řadě pak i základů dějin umění. Žáci a studenti procházejí během studia různými výtvarnými technikami od jednoduchých ke složitějším, učí se řemeslným dovednostem a získávají pracovní návyky (příprava pracoviště - samotná činnost - úklid - péče o používané nástroje).

Jsou seznamováni s pracemi výrazných českých i světových malířů, sochařů, designérů i architektů
a vedeni k toleranci k různým způsobům výtvarného vyjadřování. Inspirace přírodou a světovou výtvarnou scénou patří k nejoblíbenějším zpracovávaným námětům.

Pro nejmenší žáky je připravena  Přípravná výtvarná tvorba.  Je určena pro děti od 5 do 7 let. V jejím rámci se může rozvíjet jejich kreativita, radost z poznávání nových výtvarných materiálů i postupů práce. Těžiště činnosti je v uvolňování dětské fantazie a výtvarné tvorby z dostupných materiálů. Preferuje se velkoplošná malba, kresba pastelem, modelování, objektová tvorba z papíru. Děti se učí zásadám lepení, bezpečného řezání a stříhání, koláží a tisku z koláží. 

Vzdělávací obsah výtvarného oboru I. a II. cyklu (celkem 11 let)  lze specifikovat ve třech vyučovaných předmětech:

1. Plošná tvorba zahrnuje klasické výtvarné techniky pracující s plochou i prostorem, tj. kresbu jakožto základ pro práci v ploše i prostoru. Obsahuje její varianty jak z hlediska materiálu (tužka, uhel, rudka, pero a tuš, fix), tak z hlediska jejího zpracování (lineární kresba, stínování, šrafování) i její další specifikace (studijní kresba, expresívní kresba, automatická kresba). 

Grafické techniky přirozeně navazují na kresebné znalosti a rozvíjejí je možnostmi

a specifickými charakteristikami jednotlivých technik (linoryt, tisk z koláže, monotyp, suchá jehla, lept, akvatinta).

Malba z hlediska materiálu: akvarel, tempera, kvaš, suchý a olejový pastel, akrylové barvy. V průběhu studia se žáci seznámí s různými malířskými styly, teorií barev, s různými aspekty námětů, zpracovávaných formou výtvarných řad z různých úhlů pohledu, s možnostmi rozdílného rukopisu.

Písmo je důležitou součástí předmětu, a to jak samostatně, tak ve spojení s užitou grafikou nebo ilustrací. 

Celou plošnou tvorbou se prolíná práce s kompozičním řešením plochy.

2. V prostorové tvorbě žáci vytváří různé druhy reliéfů, objektů, plastik, nádob i jiných užitkových předmětů z keramické hlíny, dřeva, papíru, plastů a jiných materiálů. Tento předmět je vyučován jak
ve všeobecném výtvarném oboru, tak ve specializovaném keramickém oddělení. V keramice je větší důraz kladen na řemeslnou stránku věci a celý proces od zpracování hlíny, přes modelování z volné ruky, z plátu hlíny, točení na kruhu, glazury a engoby, vypalování v peci. Patří sem i práce se sádrou, drátování, tvorba smaltovaných šperků. Vyhýbáme se samoúčelné dekorativnosti. 

3. Objektová a akční tvorba, zde je hlavní pozornost zaměřena na trojrozměrné předměty. Tvoří se
z různého dostupného i odpadového materiálu (papír, dřevo, polystyrén, plasty, kovové součástky, drát, textil, přírodniny). Vznikají objekty i stavby podle vlastních návrhů, buď s přiznaným materiálem nebo
i dodatečně kolorované.

Akční tvorba zahrnuje převážně land artové práce v přírodě samostatné i kolektivní, workshopy v ateliéru
i v galerii během výstav jednotlivých umělců, výtvarné pojednání instalované výstavy či veřejného prostoru (průchod, vstupní prostor budovy).

Celým studiem se prolíná Recepce a reflexe výtvarného umění. Jde o vnímání kultury obecně (výtvarné umění, literatura, hudba, ekologie) i specifik různých výtvarných odvětví. Žáci se seznámí se základy dějin umění a kulturou různých etnik, jsou vedeni k estetické vnímavosti ke svému okolí, k důležitosti zachování zdravého životního prostředí a kulturních hodnot. Jsou vedeni k úctě k vlastní i cizí tvorbě, k potřebě její prezentace i její konfrontace s okolím v rámci různých akcí. 

Studium  I. i II. cyklu ukončují žáci absolventskou výstavou vlastní tvorby.

 

Vedoucí: Eva Juračková

Přehled hudebních souborů