...

Výtvarná tvorba se zaměřením keramika

Výtvarná výchova patří ke klíčovým oborům základní umělecké školy, neboť vychází z přirozené potřeby dětí vyjadřovat se kreslením, malováním či jinou výtvarnou činností. Cílem výtvarné práce ve školním ateliéru je vytvořit prostředí a technické podmínky pro uvolnění dětské fantazie, poskytnout prostředky pro její ztvárnění a citlivým přístupem rozšiřovat znalosti žáků v oblasti výtvarných technik i výtvarného myšlení, v neposlední řadě pak i základů dějin umění. Žáci a studenti procházejí během studia různými výtvarnými technikami od jednoduchých ke složitějším, učí se řemeslným dovednostem a získávají pracovní návyky (příprava pracoviště-samotná činnost-úklid, péče o používané nástroje).

Jsou seznamováni s pracemi výrazných českých i světových malířů, sochařů, designérů i architektů
a vedeni k toleranci k různým způsobům výtvarného vyjadřování. Inspirace přírodou a světovou výtvarnou scénou patří k nejoblíbenějším zpracovávaným námětům.

Pro nejmenší žáky je připravena Přípravná výtvarná tvorba se zaměřením keramika. Je určena pro děti od 5 do 7 let. Děti se seznamují s hlínou jako základním materiálem, učí se ji připravit k modelování
a dále s ní pracovat. Děti se zaměřením na keramiku také modelují z volné ruky jednoduché tvary, z plátu hlíny se učí vykrajovat a vyřezávat ploché tvary. Poznávají barvítka a glazury, postup sušení a vypalování
v peci. Inspirují se pohádkami a přírodními náměty vč. zvířecích, vytvářejí drobné i větší keramické objekty.

V dalším studiu I. a II. cyklu (délka trvání 11 let) se žáci výtvarné tvorby se zaměřením na keramiku vzdělávají ve třech předmětech. Plošná tvorba, prostorová tvorba a objektová a akční tvorba. Zdokonalují modelování z volné ruky, seznamují se s pomůckami pro modelování (špachtle, škrabky, očka). Hravou formou si osvojuje znalost materiálů, druhy keramiky podle vlastností střepu. Ovládají techniky nátěrů glazur na střep. Děti točí na hrnčířském kruhu a používají k tvorbě vlastní fantazii. Rozvíjí koordinaci, fantazii, prostorové cítění. Studium I. i II. cyklu ukončují absolventskou výstavou vlastní tvorby. 

Celým studiem se prolíná Recepce a reflexe výtvarného umění. Jde o vnímání kultury obecně (výtvarné umění, literatura, hudba, ekologie) i specifik různých výtvarných odvětví. Žáci se seznámí se základy dějin umění a kulturou různých etnik, jsou vedeni k estetické vnímavosti ke svému okolí,
k důležitosti zachování zdravého životního prostředí a kulturních hodnot. Jsou vedeni k úctě k vlastní i cizí tvorbě, k potřebě její prezentace i její konfrontace s okolím v rámci různých akcí.

Vedoucí: Eva Juračková

Přehled hudebních souborů