...

Obnovení činnosti školy

11. 05. 2020

Vážení rodiče,
rozhodnutím Vlády ČR o uvolnění některých opatření proti šíření viru Covid-19 bude od 11. května 2020 opět umožněna výuka v Základní umělecké škole Blansko.
Ta bude realizována při dodržování přísných hygienických pravidel a opatření, krerá byla definována metodickým pokynem a to takto:
 
Obecbé informace
Výuka žáků je dobrovolná. 
S prezenční výukou musí souhlasit zákonní zástupci žáka, kteří musí doložit ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Podepsaný dokument můžete zaslat emailem svému třídnímu učiteli, popř. doložit nejpozději v den první vyučovací hodiny. Bez tohoto dokumentu nebude žákovi umožněno prezenční vzdělávání.
Žákům, kteří patří do rizikové skupiny, je i nadále umožněn distanční způsob vzdělávání. Tuto skutečnost oznamte prosím neprodleně svému učiteli. 
 
Vstup a pohyb v budově školy 
Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Všichni žáci i zaměstnanci školy budou nosit ve společných prostorách roušky, popř. ochranné prostředky které brání šíření kapének.
Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
Pohyb žáků v prostorách školy bude organizován vyučujícím pedagogem.
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy (popřípadě k vyřazení žáka ze vzdělávání).
Žáci se zdržují v budově školy jen po dobu výuky dle rozvrhu hodin. 
 
V učebně 
Neprodleně po příchodu do učebny, musí každý použít dezinfekci na ruce. /Bude v učebně k dispozici /
Maximální počet žáků v učebně je 15.  /Vyučované skupiny žáků, které převyšují tuto hranici, budou rozděleny na 2 poloviny. Zároveň se i na polovinu pokrátí doba výuky. U velmi početných skupin jako jsou pěvecké sbory,  popř. některé ročníky HN může být výuka organizována formou konzultací/
V průběhu vzdělávání a konzultací v učebně nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován odstup 2 metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v učebně. Konkrétní situaci vždy vyhodnotí pedagog po dohodě s žáky.
Sejmutou roušku si žák uloží do sáčku.
U specifických aktivit, kdy dochází k těsnému kontaktu osob (např. tanec, skupinový tanec),  přizpůsobí pedagog obsah a formu vzdělávání principu ochrany zdraví. 
V každé učebně bude mezi výukou jednotlivých žáků nebo skupin vyvětráno.
Nástroje nebo předměty, které budou použity ve výuce, budou dezinfikovány.
Z tohoto hygienického důvodu budou vyučovací hodiny o 5 minut kráceny.
 
Při podezření na možné příznaky COVID-19 
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. 
Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístněn do samostatné místnosti.
Škola bude kontaktovat zákonné zástupce nezletilého žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka (zletilý žák opustí školu v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu). 
O podezření informuje škola také hygienickou stanici.
 
 
Děkuji všem za dodržování těchto nutných opatření a také za vzájemnou ohleduplnost a respekt v době neustále hrozící nákazy.
 
Jiří Žerníček
ředitel školy

 

Archiv novinek